Convenant Adviestraject Adviesorganen
Hierna te noemen: Convenant ter vastlegging van de wijze van samenwerken tussen:
Woon Advies Commissie Gooise Meren, hierna te noemen Adviesorgaan, vertegenwoordigd door de heer N. A. Rijper.
Stichting Seniorenraad, hierna te noemen Adviesorgaan, vertegenwoordigd door de heer J. Stroband.
De Fietsersbond, hierna te noemen Adviesorgaan, vertegenwoordigd door de heer B. Bakker.
De Verkeersraad, hierna te noemen Adviesorgaan, vertegenwoordigd door de heer E. Jonkman.
WMO Platform Gooise Meren, hierna te noemen Adviesorgaan, vertegenwoordigd door mevrouw A. Van Voorst.
Het Beraad WMO, hierna te noemen Adviesorgaan, vertegenwoordigd door mevrouw E. van Lamoen.
en
de GEMEENTE GOOISE MEREN
vertegenwoordigd door wethouder G. Hendriks.
Hierna te noemen de Gemeente
Gezamenlijk te noemen ‘Partijen’
Partijen, overwegende dat:
Partijen het belang van de participatiemaatschappij en de rol van Adviesorganen daarin onderschrijven;
b. Partijen onderkennen dat een vroegtijdige betrokkenheid van adviesorganen de kwaliteit van Initiatieven in de sociale en fysieke sfeer ten goede kan komen;
c. Partijen zich in willen spannen een daadkrachtige en vraaggerichte samenwerking tussen Gemeente, Initiatiefnemers en Adviesorganen te bevorderen en waar mogelijk verbindingen tussen de diverse gemeentelijke beleidsterreinen (integrale aanpak) te stimuleren;
d. De Adviesorganen zich ten doel stellen om over sociale en ruimtelijke initiatieven te adviseren opdat optimaal gebruik wordt bevorderd;
e. De Adviesorganen vanuit hun visie en doelstelling Initiatieven toetsen op voor hen relevante aspecten
f. Gemeente wil faciliteren om particuliere projecten op het vlak van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte onder de aandacht te brengen van de Adviesorganen omdat de Adviesorganen een goede gesprekspartner kunnen zijn voor initiatiefnemers van plannen;
g. De Adviesorganen de belangen van hun deelnemers en leden behartigen vanuit de visie van de gebruiker/woonconsument en zich tot doel stellen het bevorderen van de kwaliteit van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte;
h. De Adviesorganen dit onafhankelijk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en visie en binnen de grenzen van de wet kunnen en willen doen; verklaren het volgende overeen te komen:

1.Definities
In deze overeenkomst worden de volgende begrippen gehanteerd:
1.1 Initiatief: plannen en projecten op het vlak van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte binnen de gemeente Gooise Meren.
1.2 Adviesorgaan: een lokaal georganiseerd platform dat ten doel heeft de belangen van inwoners van Gooise Meren op het vlak van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte binnen de gemeente Gooise Meren te behartigen.
1.3 Particulier Initiatief: een door bedrijven of door een of meerdere burgers uit te voeren plan op het terrein van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte binnen de gemeente Gooise Meren.
1.4 Gemeentelijk Initiatief: een door de gemeente gestart plan op het terrein van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte binnen de gemeente Gooise Meren.
1.5 Initiatiefnemer: een burger, bedrijf, een andere rechtspersoon of een samenwerkingsverband daarvan.
2. Particuliere initiatieven
2.1 Zodra de Gemeente kennis neemt van een nieuw Particulier Initiatief attendeert zij de Initiatiefnemer op de diensten van relevante Adviesorganen met wie de Gemeente een convenant heeft afgesloten, onder overlegging van de adressen en overige contactgegevens (Telefoon en E-mailadressen).
2.2 De Initiatiefnemer neemt zelf de beslissing welke Adviesorganen hij inschakelt.
2.3 De Adviesorganen en Initiatiefnemer bepalen in overleg het moment voor advisering en de vorm waarin het advies wordt gegeven.
2.4 De Gemeente spant zich in te bevorderen dat de Initiatiefnemer de betrokken Adviesorganen bij aanvang betrekt en op de hoogte houdt van de manier waarop de adviezen worden verwerkt Voor zover Gemeente bij particuliere Initiatieven is betrokken zal deze de Initiatiefnemer verzoeken van de uitgebrachte adviezen en de manier van verwerken in het Initiatief verslag te doen.

3. Gemeentelijke initiatieven
3.1 Zodra de Gemeente heeft besloten een nieuw Initiatief te starten worden de betreffende Adviesorganen betrokken in het ontwikkelingsproces.
3.2 De Gemeente kiest met zorg de adviesorganen die behulpzaam kunnen zijn bij het verbeteren van het Initiatief.
3-3 De Adviesorganen en Initiatiefnemer bepalen in overleg het moment voor advisering en de vorm waarin het advies wordt gegeven.
3-4 De Gemeente houdt de betrokken Adviesorganen op de hoogte van de manier waarop de uitgebrachte adviezen worden verwerkt. Indien de Gemeente een advies niet of deels niet overneemt wordt dit gemotiveerd meegedeeld aan het desbetreffende Adviesorgaan.
4. Voortgangsoverleg
Twee keer per jaar en wel in mei en oktober treden partijen in overleg om de gang van zaken ten aanzien van het Convenant te evalueren en bij te sturen.
5. Inwerkingtreding, wijzigingen en beëindiging van het Convenant
5.1 Het Convenant treedt in werking na ondertekening door Partijen en heeft een looptijd van een jaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
5.2 Dit Convenant kan in overleg worden gewijzigd.
5-3 Partijen kunnen na overleg het Convenant beëindigen.

Aldus overeengekomen in de gemeente Gooise Meren

Ondertekend 12 september 2018

Neem contact op

Stuur ons een mail en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt